Календар по ЗБУТ

КАЛЕНДАР на основните законови изисквания за осигуряване на здраве и безопасност при работа и препоръките на ТиймПревент България за организиране на дейността по ЗБУТ в предприятията.

 

* Календарът включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на ТиймПревент България за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

 

Януари

 • Задължителни! Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!
 • Задължителни! Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!
 • Задължителни! Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година. Краен срок до 31.01!
 • Задължителни! Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за текущата година. Краен срок до 31.01!
 • Задължителни! Изготвяне на годишен план за работа на групата/комитета по условия на труд. Краен срок до 31.01!
 • Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Препоръка: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Препоръка: Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в НОИ и Агенция по заетостта.

Февруари

 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • В случай, че вече не е направено: Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в НОИ и Агенция по заетостта;
 • Препоръка: Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Препоръка: Актуализиране на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и на планът за действия на личния състав при пожар или авария.

Март

 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд. Краен срок до 10 число!
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на годишно обучение на ръководния персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Препоръка: Провеждане на обучения за придобиване на правоспособност или квалификация, за персонала, за който се изисква такава;
 • Препоръка: Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Април

 • Задължителни! Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.  Препоръка: Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • В случай, че вече не е направено: Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на  обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Краен срок според уговорка със СТМ!

Май

 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Препоръка: Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.

Юни

 • Препоръка: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията;
 • В случай, че вече не е направено: Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.

Юли

 • Задължителни! Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база предоставените й болнични листове и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието. Краен срок до 30.07!
 • Препоръка: Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Препоръка: Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Август

 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие
 • В случай, че вече не е направено:Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания

Септември

 • В случай, че вече не е направено: Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност за лицата, включени в екипите за бързо реагиране в предприятията

Октомври

 • Препоръка: Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие
 • Препоръка: Провеждане на втори периодичен инструктаж в предприятия, в които периодичният инструктаж е определен да се провежда два пъти годишно

Ноември

 •  Препоръка: Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие

Декември

 • Краен срок: Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци на годината
 • Препоръка: Подготовка на дейностите за следващата година;
 • Препоръка: Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година;
 • Препоръка: Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година

Легенда:

Задължителни! – Това са изисквания на законодателството с определени срокове;

 

Препоръка: - Това са препоръки извлечени от практиката и опита на Тийм Превент България;

 

В случай, че вече не е направено: - Намоняне за дейност, която трябваше или предстои да бъде извършена.

 

Краен срок – Внимание!!! Последен срок!!!

Забележка

*Освен горепосочените дейности, през годината се извършват и текущи дейности, като изготвяне на оценка/преоценка на риска, актуализиране на документацията (когато това е необходимо), провеждане на начален инструктаж и инструктаж на работното място на новопостъпили служители, предоставяне на службата по трудова медицина на карти за предварителен медицински преглед (медицински за постъпване на работа на новопостъпили служители за изготвяне на становища за постъпване на работа и изготвяне на други, необходими за осигуряването на здраве и безопасност при работа, документи.

 

*В календара са включени САМО основните дейности по ЗБУТ, според изискванията на законодателството и препоръки от Тийм Превент България.