Полезно

Какво е трудова медицина / консултант по здраве и безопасност / Служба по трудова медицина?

Трудова медицина / консултант по здраве и безопасност / Служба по трудова медицина са консултантски фирми, които подпомагат работодателите при осъществяване на дейностите по здраве и безопасност.

Службата по трудова медицина е основен елемент в системата за управление на здравето и безопасността  при работа.

Статутът на службите по трудова медицина е регламентиран в чл. 25, 25а, 25б, 25в, 25г и 25д от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Определяние от Главна инспекция по труда:

“Основните функции на службите по трудова медицина са:

 • Да идентифицират и да дават преценка за рисковете, които могат да увредят здравето на работещите;
 • Да дават съвети в областта на здравето, безопасността и хигиената на труда, както и по отношение на индивидуалните и колективните предпазни средства;
 • Да наблюдават здравето на работниците във връзка с извършваната от тях работа (предварителни и периодични медицински прегледи, наблюдение на рисковитв групи);
 • Да организират предоставянето на първа помощ и на спешни грижи в случаи на внезапно заболяване, злополука или авария, възникнали на територията на предприятието (отнася се за медицинските специалисти от самостоятелните служби по трудова медицина);
 • Да участват в анализа на трудовите злополуки и професионалните болести;
 • И други.

Службата по трудова медицина консултира и подпомага работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането, организирането и изпълнението на задълженията му по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за укрепване здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа. Тя съветва и консултира работодателя чрез:

 • Участие в разработването и включването на програми за здравословни и безопасни условия на труд в цялостната политка на управление на предприятието;
 • Разработване на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и анализирането му във връзка с извършваната работа;
 • Обучение на работници, служители и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето при работа, оказване на първа помощ;
 • И други.

Всеки работодател е задължен да осигури  за наетите от него работници и служители обслужване от служба по трудова медицина.”

Ние от Тийм Превент България даваме смисъл на всичко това! Ние имаме знанието, опита и куража да решаваме конкретни проблеми.