ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. Точно тук е огромната роля на инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа. Познанието е основата върху, която се гради цялостната дейност по безопасни и здравословни условия на труд и не случайно един от основните принципи на превенцията е нивото и качеството на обучението на работещите.

Предлагаме Ви различни теми, от които Вие може да изберете най-подходящите за Вас. Обученията съответстват на Наредба РД-07-2/16.12.2009 и след преминаватето им се издават удостоверения за преминато ежегодно обучение по ЗБУТ.

ОСНОВНИ ОБУЧЕНИЯ:

  • Оказване на Първа долекарска помощ
  • Пожарна и аварийна безопасност
  • Действия при бедствия и аварии
  • Стрес на работното място

 

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Тема 1: Организация на дейността и фирмената документация по БЗР;
Тема 2: Органи по безопасност и здраве при работа;
Тема 3: Действия на работодателя преди и след проверки от страна на контролните органи;
Тема 4: Инструктажи и обучения по БЗР;
Тема 5: Организация и структуриране на дейността на комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ);
Тема 6: Фактори на работната среда;
Тема 7: Лични предпазни средства;
Тема 8: Ергономично работно място.
ергономия при работа с компютър;
Тема 9: Физиологичен режим на труд и почивка;
Тема 10: Ръчна работа с тежести;
Тема 11: Трудови злополуки;
Тема 12: Застраховане за риск трудова злополука;
Тема 13: Професионални болести;
Тема 14: Медицински прегледи;
Тема 15: Трудоустрояване;
Tema 16: Оценката на риска за безопасността и здравето при работа;
Тема 17: Ролята на службите по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа като партньор на работодателя;
Тема 18: Работа с химични агенти;
Тема 19: Електробезопасност;
Тема 20: Знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа;
Тема 21: Здравословно хранене по време на работа.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647