ОБУЧЕНИЕ "PRODUCT SAFETY REPRESENTATIVE (PSB) IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY"29

31 Май -01 Юни 2018, София

Това обучение ви запознава с необходимостта от определяне на представител за безопасността на продуктите, основните елементи на система за контрол на риска, вкл. резултати, управление на безопасността на продуктите и ролята на представителя за безопасност на продуктите, "научени уроци", степенуване на риска и структурирано действие и изисквания на Volkswagen AG за представителя за безопасност на продуктите.

Това обучение е насочено към ръководители и персонал от автомобилната индустрия, които ще бъдат определени или вече са определени като представители на безопасността на продуктите и се провежда на английски език.

За повече информация: телефон + 359 (0) 886 575 720 или email: ivana.nenova@teamprevent.com.

ОБУЧЕНИЕ “VDA 6.3 QUALIFICATION FOR PROCESS AUDITOR WITH CERTIFIED EXAM”

4-8 Юни 2018, София

Това обучение Ви запознава с основите на стандарта VDA 6.3 за процесни одитори като използва процесния подход и съответните специфични клиентски изисквания. Въвеждането в основата на процесния одит включва общи изисквания, методи, принципи, схеми за оценяване и анализ на риска. Освен това основният въпросник е обяснен в съответствие с определените елементи на процеса, така че чрез процеса на одита да можете да идентифицирате съответните рискове и потенциални възможности по веригата на доставки.

Обучението е насочено към специалисти по управление на качеството, които провеждат вътрешни одити в своите организации или външни одити на своите доставчици и е на български език.

За повече информация: телефон + 359 (0) 886 575 720 или ivana.nenova@teamprevent.com

Обучение "Upgrade from VDA 6.3 (2010) to VDA 6.3 (2016)"

14 Юни 2018, София

Това обучение за надграждане Ви запознава с промените във VDA 6.3 (издание 2016), отнасящи се до актуализациите във въпросника, оценка, анализ на потенциала и други промени и включва:

 

  • VDA 6.3 актуализации;
  • промени в изискванията за одитор;
  • коригирано съдържание на въпросника, включително промени в минималните изисквания;
  • oбщият подход при одита на процесите по VDA 6.3 вече не се прилага;
  • промени в изчисляването на резултата;
  • анализ на потенциала спрямо VDA 6.3;
  • актуализирани одиторски доклад, документация и окончателен доклад.

 

Обучението е насочено към процесни одитори по VDA 6.3 (издание 2010) и е на български език.

 

ОБУЧЕНИЕ “VDA 6.5 QUALIFICATION FOR PRODUCT AUDITOR”

15 Юни 2018, София

Повишените изисквания на клиентите, изискванията за безопасност, законовите разпоредби, както и увеличеното използване на електронни компоненти и софтуер водят до все по-сложни продукти. Очакванията на крайните клиенти вече не могат да бъдат идентифицирани само в спецификации. Производителите на автомобили и снабдителната индустрия трябва да идентифицират продуктовите характеристики и да ги трансформират в продукти. Този фокус трябва да се вземе предвид и при извършването на одити на продуктите.

В същото време качеството на продукта се осигурява чрез последователно прилагане на превантивни методи за планиране на качеството. По този начин одитът на продукта не само цели осигуряване на качеството, но също така играе роля при предоставянето на доказателства. Във веригата на процесите одитът на продуктите показва нивото на качеството на произвежданите продукти и  резултатите са важна основа за непрекъснато подобрение.

Това обучение представя на участниците система за ефективно извършване на одит на продукти от икономическа гледна точка и е на английски език.

За повече информация: телефон + 359 (0) 886 575 720 или ivana.nenova@teamprevent.com.

ОБУЧЕНИЕ "VDA 6.3 PROCESS AUDITOR FOR SERVICES"

17-19 Юли 2018, София

Във връзка с процесния подход и съответните изисквания на клиентите, този курс Ви запознава с основните принципи за квалификация като одитор на процесите на VDA 6.3 за услуги. Това включва общи изисквания, методи, принципи, анализ на риска и матрица за оценка. Целта е да Ви позволи да използвате одита на процеса, за да идентифицирате рисковете по веригата на добавената стойност и съответния потенциал.

 

Обучението е предназначено за специалисти, които отговарят за управление и оптимизиране на процеси, бъдещи одитори на процеси, служители в отделите за  управление на качеството и/или закупуване, отговорни за развитието на  доставчици на услуги и е на английски език.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647