Архив

Тук ще намерите информация за вече приключили семинари и обучения на ТиймПревент България. 

м. Февруари 2010 г.

"Принципи и актуални постановки при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Новите промени и законови изисквания."

Дата на провеждане: 17-18.02.2010 г.
КОД: БЗ-1046-0210

Лектори: д-р Петромила Петрова, инж. Янка Личева, инж. Веселин Попов и Румен Димитров

Целева група: Работодатели, отговорници по БЗР, членове по ГУТ/КУТ, лица извършващи инструктажи.

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

"Прекратяване на трудовото правоотношение в Общините. Най-честите грешки допускани от екипа на кмета при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 25-26.02.2010 г.
КОД: АР-1047-0210

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Общини в България
Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

м. Март 2010 г.

Обучение

Годишно обучение на Групите и Комитетите по условия на труд.

Дата на провеждане: 09.03.2010 г.
КОД: ТП-1051-0310

Лектори: инж. Янка Личева и Румен Димитров

Целева група: Учебни заведения – клиенти на Службата по трудова медицина към Тийм Превент България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

„Работното време в сферата на образованието при условията на делегирани бюджети. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа. Почивки. Отпуски. Най-честите пропуски на екипа на работодателя. Съдебна практика.”.

Дата на провеждане: 10-12.03.2010 г.
КОД: ТП-1049-0310

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Учебни заведения

Място на провеждане: к.к. Боровец, Хотел Рила****

Работен език: Български

 

Семинар

“Възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение в общинските заведенията за социални услуги. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя. Съдебна практика.“

Дата на провеждане: 12-14.03.2010 г.
КОД: АР-1055-0310

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Заведения за социални услуги

Място на провеждане: к.к. Боровец, Хотел Рила

Работен език: Български

 

Обучение

Годишно обучение на Групите и Комитетите по условия на труд.

Дата на провеждане: 16.03.2010 г.
КОД: ТП-1052-0310

Лектори: инж. Янка Личева и Румен Димитров

Целева група: Учебни заведения – клиенти на Службата по трудова медицина към Тийм Превент България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Обучение

Годишно обучение на Групите и Комитетите по условия на труд.

Дата на провеждане:17.03.2010 г.
КОД: ТП-1052-0310

Лектори: инж. Янка Личева и Румен Димитров

Целева група: Учебни заведения – клиенти на Службата по трудова медицина към Тийм Превент България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

„Принципи и актуални постановки при организацията на дейността по безопасност и здраве при работа. Новите промени и законови изисквания.“

Дата на провеждане: 25-26.03.2010 г.
КОД: БЗ-1050-0310

Лектори: д-р Петромила Петрова, инж. Сашка Калеканова, инж. Янка Личева, инж. Веселин Попов и Румен Димитров

Целева група: Работодатели, отговорници по БЗР, членове по ГУТ/КУТ, лица извършващи инструктажи.

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

м. Април 2010 г.

Семинар

"Възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение в Общините. Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 15-16.04.2010 г.
КОД: АР-1048-0410

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Общини в България

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

"Възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение в заведенията за социални услуги. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 22-23.04.2010 г.
КОД: АР-1053-0410

Лектори: Иван Нейков - Председател на Балкански инстритут по труда и социалната политика
Ивайло Иванов - Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане

Целева група: Заведения за социални услуги

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум

Работен език: Български

 

Семинар

"Трудови задължения на служителите и работниците в здравните и лечебни заведения. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на работодателя и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 26-27.04.2010 г.
КОД: АР-1054-0410

Лектори: Иван Нейков

Целева група: Здравни и лечебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Обучение

Обучение по програма за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини” и BG 161PO001/1.1-09/2010 "Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации"

Дата на провеждане: 29.04.2010 г.
КОД: ТП-1057-0410

Лектори: инж. Мария Райчева, Евгения Балабанова, Йордан Димитров

Целева група: Общински учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Семинар

"Учебни заведения - възложители на обществени поръчки. Предизвикателства, законови изисквания и добри практики."

Дата на провеждане: 29-30.04.2010 г.
КОД: ТП-1056-0410

Лектори: инж. Мария Райчева, Асен Илиев

Целева група: Учебни заведения

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

м. Май 2010 г.

Семинар

"Кризата и работното време в големите предприятия в България. Възможностите на работодателя да намали разходите си чрез въвеждане на гъвкави режими на работа. Почивки, отпуски. Най-чести пропуски на екипа на работодателя. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 18-19.05.2010 г.
КОД: ТП-1058-0510

Лектори: Иван Нейков

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ;

Работен език: Български

 

Обучение

"Предизвикателствата пред работодателя и длъжностните лица за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ и изискванията на чл. 6 и чл. 7 от Наредба РД-07-2/16.12.2009"

Дата на провеждане: 26.05.2010 г.
КОД: БИЗБУТ-1059-0510

Лектори: Румен Димитров, Д-р Петромила Петрова, инж. Веселин Попов

Целева група: Непроизводствени фирми и учреждения;

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

 

Обучение

"Предизвикателствата пред работодателя и длъжностните лица за попълване на Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ и изискванията на чл. 6 и чл. 7 от Наредба РД-07-2/16.12.2009"

Дата на провеждане: 28.05.2010 г.
КОД: БИЗБУТ-1060-0510

Лектори: Румен Димитров, Д-р Петромила Петрова, инж. Веселин Попов

Целева група: Производствени предприятия;

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум;

Работен език: Български

м. Юли 2010 г.

 

Семинар

"Трудови задължения на служителите и работниците в учебните заведения. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на Директора и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 19-21.07.2010 г.
КОД: ТП-1061-0710

Лектори:
Иван Нейков - Председател на Балкански инстритут по труда и социалната политика

Място на провеждане: гр. Приморско, Гранд Хотел Приморско
Работен език: Български

 

Семинар

"Задължения и отговорности на ръководителите на учебни заведения при защитата на лични данни. Приложение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в сферата на образованието. Най-чести грешки, допускани от екипа на Директора. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 22-24.07.2010 г.
КОД: ТП-1062-0710

Лектори:
Венета Шопова - Председател на Комисия за защита на лични данни;
Иван Нейков - Председател на Балкански инстритут по труда и социалната политика

Място на провеждане: гр. Приморско, Гранд Хотел Приморско;
Работен език: Български

 

Семинар

"Безопасност и здраве при работа – организация, задължения и отговорности. Спесифични характеристики на условията на труд при дейността, осъществявана от заведенията за социални услуги."

Дата на провеждане: 26-28.07.2010 г.
КОД: БИЗБУТ-1063-0710

Лектори:
Д-р Петромила Петрова - Ръководител Служба по трудова медицина;
Инж. Веселин Попов - Водещ експерт Служба по трудова медицина;
Румен Димитров - Водещ експерт Служба по трудова медицина;

Място на провеждане: гр. Приморско, Гранд Хотел Приморско;
Работен език: Български

 

Обучението се организира с финансова подкрепа от Балкански инстритут по труда и социалната политика!

 

Семинар

"Трудови задължения на служителите и работниците в заведенията за социални услуги. Дисциплинарна и имуществена отговорност. Възможностите на Директора и най-честите грешки на екипа му при осъществяване на отговорността. Съдебна практика."

Дата на провеждане: 29-31.07.2010 г.
КОД: АР-1064-0710

Лектори:
Иван Нейков - Председател на Балкански инстритут по труда и социалната политика.

Място на провеждане: гр. Приморско, Гранд Хотел Приморско;

Работен език: Български;

 

Обучението се организира с финансова подкрепа от Балкански инстритут по труда и социалната политика!

м. Август 2010 г.

Семинар

"Училищното настоятелство – процедури, дейности и управление. Нови възможности за участие по оперативна програма "Развитие на човешки ресурси". Измененията в процедурите за обществените поръчки. Съкращения в щата в сферата на образованието.

Дата на провеждане: 28-31.08.2010 г.

КОД: АР-1065-0810

 

Лектори: Кремена Григорова–Ръководител отдел,

Министерство на труда и социалната политика: инж. Мария Райчева – началник отдел в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и юрисконсулт

Асен Илиев - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” към МРРБaдв.Светлана Нейковаюрисконсулт

Асен Илиев - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки” към МРРБ

Иван Нейков - Председател на Балкански инстритут по труда и социалната политика

 

Място на провеждане: гр. Поморие, Хотел Феста Поморие Ризорт

 

Работен език: Български

м. Октомври 2010 г.

"Новите промени в процедурите за възлагане на обществените поръчки от Общините. Законови изисквания и добри практики."

Дата на провеждане:14-15.10.2010 г.

КОД:ТП-1066-10

 

Лектори:

инж. Мария Райчева - началник отдел в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и юрисконсулт Асен Илиев - Главен експерт в дирекция "Обществени поръчки" към МРРБ

Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум

Работен език: Български;

Целева група: Общини;

 

 

"Сключване, изпълнение и изменение на трудовите договори в системата на образованието. Рисковете за Директора и типични пропуски, допускани от екипа му. Изисквания за съставяне и водене на вътрешна документация във връзка с трудовите договори. Съдебна практика."

Дата на провеждане:25-26.10.2010 г.

КОД: ТП-1069-1010

Лектор:

Иван Нейков - Председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Място на провеждане:

гр. София, Хотел Централ Форум


Работен език: Български;

Целева група: Учебни заведения;

 

 

 

„Работното време в здравните и лечебни заведения. Възможностите на работодателя за въвеждане на гъвкави режими на работа. Почивки. Отпуски. Най-честите пропуски на екипа на работодателя. Съдебна практика.”

 Дата на провеждане: 28-29.10.2010 г.

КОД: ТП-1070-1010

Лектор:

Иван Нейков – Председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

Място на провеждане:

гр. София, Хотел Централ Форум

Работен език: Български;

Целева група: Здравни и лечебни заведения

м. Ноември 2010 г.

Специализиран курс 3 за Общини

"Предизвикателствата пред общинските счетоводители при оформянето на последните годишни плащания и отчети. Особености при бюджетното счетоводство на общинските инфраструктури.”

Дата на провеждане: 29.11.2010 г.

КОД: ТП-1068-1110

 

Място на провеждане:

гр. София, Хотел Централ Форум

Работен език: Български;

Целева група: Общини;

 

 

Специализиран семинар за здравни и лечебни заведения

"Предизвикателствата пред счетоводителите в здравните и лечебни заведения при оформянето на последните годишни плащания и отчети. Особености във воденето на счетоводство в тази сфера.”

Дата на провеждане: 22.11.2010 г.

КОД: ТП-1071-1110


Място на провеждане: гр. София, Хотел Централ Форум

Работен език: Български;

Целева група: Здравни и лечебни заведения

м. Декември 2010 г.

Национален семинар за заведения за социални услуги

„Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на Директора. Най-честите грешки допускани от екипа на работодателя при съкращения в щата и при намаляване на обема на работа. Съдебна практика.“

 

Предизвикателствата пред бюджетното счетоводство в заведенията за социални услуги. Актуални проблеми, изисквания, спесифики.

 

Дата на провеждане: 02-04.12.2010 г.

 

КОД: ТП-1072-1210

 

Лектори:
Иван Нейков – Председател на Балкански институт по труда и социалната политика.
Доц.д-р Камелия Савова - лицензиран одитор.
Място на провеждане: к.к. Боровец, Хотел Уинтър Палас
Работен език: Български;
Целева група: Заведения за социални услуги

 

 

 

Зимен тренинг курс за учебни заведения

За да бъдем максимално полезни за Вас сме събрали четири теми, изключително важни за Вашата сфера!

  • Работното време в сферата на образованието.

  •  Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на Директора.„
  • „Отдаване под наем на държавна /общинска собственост.
  • „Договори за строителство, доставки и услуги с цена по-ниска от 15000 лв. Процедура, документация, приложение.”

 

Дата на провеждане: 09-11.12.2010 г.
КОД: ТП-1073-1210

 

Лектори:
адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков – Председател на Балкански институт по труда и социалната политика.
Място на провеждане: Хотел White Fir Valley, гр. Банско
Работен език: Български;
Целева група: Учебни заведения

 

 

 

 

Национална среща - семинар на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните

По време на Националната среща ще бъде проведена дискусия относно переспективите за развитие на професионалното обучение и образование в сферата на земеделието с участието на екип от Министерсто на земеделието и храните, ръководен от г-н - Георги Костов – зам. министър в МЗХ.

  • Переспективите за развитие на професионалното обучение и образование в сферата на земеделието.
  • Прекратяване на трудовите договори по инициатива на Директора.

  • Отдаване под наем на държавна собственост.

Дата на провеждане: 13-14.12.2010 г.
КОД: ТП-107
4-1210

 

Лектори:
адв. Светлана Нейкова

Иван Нейков – Председател на Балкански институт по труда и социалната политика.

 

Място на провеждане: гр. София, хотел Феста София
Работен език: Български;
Целева група: Учебни заведения