22. юли 2015

 

Законодателни промени въвеждат гъвкаво работно време и премахват графиците за отпуски

ТиймПревент България Ви уведомява, че в Държавен вестник, брой: 54, от дата 17.7.2015 г., бяха обнародвани следните промени в Кодекса на труда

 

 

 

Основните промени са свързани с:

- Отпада чл. 277 /Правила в предприятието (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

Чл. 277. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.

(2) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Правилата по предходната алинея се обявяват по подходящ начин на работните места./

Това не отменя задължението на работодателя да дава инструкции и да провежда инструктажи по безопасност на работещите.

- Въведено уточнение за приложимост към трудовите отношения Разпоредбите на чл. 136а, чл. 138а и чл. 181 не се прилагат за микропредприятията и малките предприятия. Като чл. 181 се отнася за разработването на правилник за вътрешния трудов ред.

- Въведен е трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

- Въведено е задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя.

- Въведена е възможност за отработване на неотработеното дневно работно време.

- Времето на неплатен служебен или творчески отпуск ще се зачита за трудов стаж.

- Въведено е право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

- Отпада уведомяване предварително инспекцията по труда за удължаването на работното време.

- Отпада разработването на график за отпуските. Платеният отпуск се използва до края на годината, за която се отнася. Определен е редът за отлагане ползването на платения годишен отпуск. Когато ползването на отпуск остане за следващата година, той следва да се използва до 6 месеца от края на календарната година, за която се отнася.

 

Пълен текст на промените: Държавен вестник, официално издание на Република България

 

Повече информация можете да намерите също на сайта на ИА Главна Инспекция по Труда

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647