13. август 2015

 

ВНИМАНИЕ: ГИТ стартира интензивни проверки в селското стопанство през август

Проверките ще бъдат за спазване на трудовото законодателство

 

Уважаеми клиенти и партньори,
ТиймПревент България Ви информира, че от началото на месец август Главна инспекция по труда започна интензивни проверки в селското стопанство за спазване на трудовото законодателство. За да бъдат идентифицирани по-прецизно обектите на контрол, ще бъде използвана, предоставена от Министерството на земеделието и храните информация за регистрираните земеделски производители, местонахождението и размера на обработваемите площи, както и за продукцията, която се добива от тях. Ще се проверяват както работодатели, които не са проявили интерес към нововъведените трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, така и такива, които са регистрирали образци на договорите, но обработваемите от тях площи предполагат наемането на повече работна ръка.

 

Кампанията в селското стопанство е една от мерките в ежегодния план на Агенцията, проверките по която са целогодишни, съобразно сезонността на продукцията. През т.г. обаче, благодарение на взаимодействието с Министерството на земеделието и храните за обмен на информация във връзка с въведения нов вид трудови договори, се създава възможност предварително да се идентифицират рисковите обекти и контролът да се насочи приоритетно към тях.

 

От 21 юли работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ и само за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С едно лице могат да се сключват еднодневни договори за не повече от 90 дни в рамките на една календарна година.

 

Новите трудови договори се заверяват и регистрират в дирекциите „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ в два екземпляра с един и същ уникален идентификационен номер. Единият се съхранява от работодателя, другият се предоставя на работника, който трябва да го представи на проверяващите по време на проверка. Договорите се заверяват срещу платежни документи, от които е видно, че работодателят е заплатил авансово по сметки на НАП осигурителни вноски за фонд „Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“, за здравно осигуряване и за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.). От документите трябва да става ясно, че вноските са направени за трудови договори по член 114а от Кодекса на труда. Според предоставените от НАП данни, за август трябва да се заплатят 4.87 лв. за едно лице, наето за един ден.

 

В дирекциите „Инспекция по труда“ земеделските стопани трябва да представят още лична карта за удостоверяване на самоличността, заверена за 2015 г. регистрационна карта за земеделски производител и анкетна карта, която е част от регистрационната и от която е видно, че обработват плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, изискващи ръчна обработка и прибиране на реколтата. Новият трудов договор не се регистрира в НАП, не се подава уведомление и за прекратяването му, тъй като той изтича с края на работното време. Трудовият договор не може да бъде различен от утвърдения с наредба образец, към него не могат да се прибавят или да се отменят клаузи. Плащането става в края на всеки работен ден срещу разписка, неразделна част от образеца. Подробна информация за използването на еднодневни трудови договори работодателите могат да намерят в специално указание на страницата на ИА ГИТ в секцията „За работодатели и работещи“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891

 

Наетите на еднодневни трудови договори няма да губят право на социални помощи и обезщетения за безработица. За изясняване на реда, по който тези права се запазват, трябва да се обърнат към бюрата по труда и дирекциите „Социално подпомагане“.

 

Източник: Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по труда“

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647