28. октомври 2015

 

Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система

Чрез проект, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се подобрява както инспекционната дейност на Агенцията, така и обслужването на гражданите

 

 

Възможност за по-ефективно планиране и организиране на контролната дейност осигурява на Главна инспекция по труда успешно изградената и внедрена нова информационна система на Агенцията. Благодарение на нея се разширяват и услугите, предоставяни на граждани и работодатели по електронен път.

 

Това стана ясно на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект BG051P0001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Проектът е с общ бюджет 4 885 850 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” на Министерството на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Благодарение на информационната система ръководството на ИА ГИТ вече получава актуална информация за дейността на всички дирекции и има възможност да проследява динамиката на контролната дейност. На инспекторите системата осигурява бърз достъп до необходимата информация за планирането, подготовката и извършването на проверките, както и за осъществяване на по-навременен последващ контрол. Възможността за въвеждане на по-детайлизирана информация относно нарушенията в проверените предприятия позволява дейността на Агенцията да се планира още по-ефективно, като се насочва приоритетно и своевременно към най-проблемните обекти за контрол.

 

„Така разработената информационна система ще даде възможност за единното прилагане на законодателството във всяко място на контрол, във всяко предприятие в страната, така че да гарантираме качество на инспекционната дейност“, отбеляза заместник-министър Гълъб Донев един от положителните ефекти на системата по време на пресконференцията.

 

Повече информация в ИА ГИТ

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647