29. септември 2015

 

Два пъти по-малко злополуки с фатален край са отчетени в строителството в резултат на засиления контрол

Почти 6 пъти повече проверки в сектора са извършили контролните органи на ИА ГИТ до края на август в сравнение със същия период на 2014 г.

 

 

Два пъти по-малко инциденти с фатален край и намаление с 1/5 на общия брой трудови злополуки на работното място са отчетени в строителството от началото на годината до края на август, показват оперативните данни на НОИ за трудовия травматизъм, предоставени на ИА ГИТ. Регистрираните трудови злополуки са 128, от които 7 смъртни, при 157 общо и 14 фатални инцидента за същия период през 2014 г.

 

Осезателното намаление на злополуките идва на фона на изключително интензивния контрол от страна на Инспекцията в един от най-рисковите сектори, в който са извършени шест пъти повече проверки, отколкото през 2014 г. От 1 януари до 31 август 2015 г. проверките в строителството са 3244 при 587 година по-рано. Установените през т.г. нарушения са 16 821 общо, от които свързаните с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са 12 509. През 2014 г. нарушенията са били общо 2923, от тях по условията на труд - 2097 броя. На практика всяко установено нарушение и предприетите мерки за отстраняването му са предпоставка за предотвратяване на трудов инцидент, в което се изразява превантивната дейност на Агенцията. Тя няма как да бъде отчетена, тъй като няма как да се преброят злополуките, които не са се случили.

 

При проверките най-често се констатира неподходящо обезопасяване или пълната липса на такова на отворите на строителните и конструктивните елементи, както и на външните контури на плочите на сградата, на изкопите, на мостчетата за преминаване, на площадките за складиране на материали и т.н. Липсват парапети, други подходящи ограждения или достатъчно здраво покритие, което може да понесе съответно натоварване. Това засилва риска от падане от високо или от удар от падащи предмети. Не се осигуряват подходящи лични предпазни средства или не се използват. Не е организиран редът и чистотата, както и складирането на строителните отпадъци на обекта, което може да доведе до спъване, подхлъзване и падане. Допуска се разполагането на земна маса, строителни материали, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, в опасна близост до ръбовете на изкопите, което може да доведе до свличане на земни маси. Кабелите за захранване на временните ел. уредби са положени директно върху терена, което ги подлага на механично въздействие и може да наруши изолацията им. Може да доведе и до спъване и тежко падане. Липсва писмена договореност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприемане на съвместни мероприятия между предприятия, работещи едновременно на една и съща площадка. Не се прави периодична оценка на риска, съобразена със съответния етап на строителство, както и съвместно между строител и подизпълнители.

 

Предвид високия риск при извършване на строителни работи контролните органи на ИА ГИТ ежегодно акцентират при проверките на строителните обекти на въпроси, свързани с обезопасяването на работните площадки, изкопите и електрическите инсталации, безопасната работа с машини, инструменти, електрически уреди, правилното изграждане и стабилното фиксиране на скелета и т.н. Всяка година в плана на Агенцията се планира специална Мярка 1 за контрол на големи строителни обекти от национално значение - магистрали, метрото и т.н.

 

Тази година обаче сред строителните обекти, подлежащи на засилен контрол по план, бяха включени и такива с голям обем изкопни работи - изграждане на водни цикли и т.н. Разширяването на обекти, които през 2015 г. се проверяват интензивно по план, е в резултат на анализ на причините за трудовия травматизъм, който постоянно се прави от експертите на ИА ГИТ. Така през първата половина на 2014 г. беше отчетено, че сериозно се увеличават трудовите инциденти вследствие на свличане на земни маси и от средата на август стартира извънредна инспекционна и информационна кампания за предотвратяване на подобни инциденти. От 2015 г. пък контролът на обектите с голям обем изкопни работи се планира предварително по специалната мярка, с което се обясняват извършените три пъти повече проверки по нея.

 

Огромният ръст в проверките в строителството се дължи и на факта, че от 1 май до 31 август 2015 г. беше организирана извънредна инспекционна и информационна кампания по всички строителни обекти с акценти върху предприемане на мерки за предотвратяване на риска от падане от височина чрез обезопасяване на контурите на плочи, технологични стълбища, шахти, на проходи, мостчета, изкопи с дълбочина, по-голяма от 1.5 м, правилно изграждане на безопасни и стабилни скелета, наличието и използването на лични предпазни средства и т.н. При проверките се акцентира и върху осигуряването на защита от падащи предмети - наличието на козирки, мрежи, бордови дъски, каски. Само по тази кампания са извършени 1442 проверки. По време на проверките инспекторите по труда предоставяха информационни материали на работодателите и длъжностните лица, които представят добри практики и нагледно илюстрират как да се работи безопасно. Информацията е предоставена на лесен и достъпен език, съобразен с квалификацията на работещите, като акцентът е върху превантивното създаване на организация за недопускане на ситуации за трудови инциденти. Информационни материали за осигуряване на безопасност в сектора са публикувани на сайта на Инспекцията. Публични са и разработените по проект „Превенция на безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, кодекс за добри практики в строителството и инструмент за оценка на риска в сектора, който може да се използва и за обучения.

 

ИА ГИТ планира интензивният контрол в строителството да продължи и през следващите години, както и да се организират периодични обучения на инспекторите, извършващи проверки в сектора.

 

Източник: Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

 

 

Относно групата B·A·D

Групата B·A·D обслужва с помощта на повече от 4 000 експерти в Германия и Европа 270 000 предприятия с 4 милиона заети в различните области на превенцията. През 2016 оборотът беше 265,5 милиона евро. Така B·A·D GmbH с нейното дъщерно европейско дружество TeamPrevent принадлежи към най-големите фирми, предлагащи услуги по превенция (охрана на труда, здравеопазване, безопасност, персонал). Обхватът на услугите е от отделни проекти до комплексни мероприятия за аутсорсинг. Портфейлът на групата се допълва от множество предложения в областите на консултацията, повишаването на квалификацията и сертификацията.

Kонсултации

Консултации за Вашето предприятие

02 / 852 9647